Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice

                                                                                        CONTRACT-CADRU 
                                                                          de comercializare a pachetelor de servicii Turistice 
                                                                                           Nr. ....Din data  ......
  

Partile contractante: 
Societatea comerciala JUST SMILE TRAVEL S.R.L. - agentia Just Smile and Travel, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Sector 4, str. Justitiei, nr. 51-53, Nr. Reg. Com. 
J40/13040/2017, CUI 37991255, cont bancar RO57INGB000099990718360, deschis la ING, titulara Licentei de turism nr. 7856, pentru agentia Just Smile and Travel, reprezentata prin D-na LAURA ELENA BARGAOANU, in calitate de Manager Agentie, prin agent turism Andrei Domokos, denumita in continuare Agentia, 

Si 

Domnul/ Doamna ....., cu domiciliul în ..., strada ...., nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...., sector ...,  CNP: ........., posesor al C.I., seria ..., nr. ...., telefon ....., adresa mail ....au convenit la încheierea prezentului contract:  
Persoanele care calatoresc: 
Dl....
Dna....
Copil....
   
Perioada: ...
Destinatie: ...
Hotel:  ...
Tip de masa:   ...
Tip de camera: ...
Oferta include ...
Oferta nu permite niciun fel de modificare (perioada, tip camera, nume, etc), anularea implica plata de 100%. Oferta nerambursabila. 
În caz de modificare, anulare sau neprezentare, sumele plătite sunt nerambursabile. 
 

II. Pretul  
1. Pretul total al contractului este in valoare de  ...... si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A. 
        Turistul va achita contravaloarea pachetului dupa cum urmeaza: ....
 
2. În cazul în care un pachet turistic se contracteaza la un anumit preţ, iar a doua zi acelaşi pachet este vândut de catre Agentie la un pret diferit (ofertă specială, last minute) nu se va aplica noul preţ, deoarece contractul cu turistul a fost semnat anterior datei de începere a ofertei. 
 

III. Drepturile si obligatiile Agentiei  
1. În cazul în care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 7 zile înainte de data plecarii. 
2. În cazul în care, dupa începerea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute încontract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:  
a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare în vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;  
b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate în timpul calatoriei turistice;  
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive întemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.  
3.    Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptiaurmatoarelor cazuri:  
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;  
b) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor împrejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.). 
c) agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a intarzierilor curselor, a pierderilor de bagaje, precum si a altor imprejurari asupra carora transportatorul aerian poarta singura raspundere  
d) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.  
4.    Agentia are obligatia sa furnizeze în scris turistului, în termen de 3 zile înainte de data plecarii,urmatoarele informatii:  
a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract; 
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta care sa îi permita contractarea organizatorului si/sau a detailistului;  
c) pentru calatoriile minorilor neînsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului. 
d) Conform Legii nr. 677/2001, actualizata, S.C. Just Smile Travel S.R.L, este inregistrata la "Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal", in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal. Pentru a putea oferi servicii Turistice (transport, servicii de cazare si masa, asigurari medicale), prelucreaza datele cu caracter personal ale Turistilor (respectiv nume, prenume, data nasterii, adresa, CNP,nr. de telefon), prin mijloace automatizate, destinate partenerilor contractuali. Turistii sunt obligati sa furnizeze datele menjionate anterior, acestea fiind necesare Tn vederea identificarii acestora in vederea prestarii serviciilor comandate. Informajiile Tnregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator §i sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: parteneri externi, companii aeriene, companii de transport auto sau naval (tuturor celor care colaboreaza la asigurarea serviciilor comandate).54.  
5. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice externe contractat. 
6. In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia este obligata sa ofere o alternativa, la aceeasi categorie sau o categorie superioara fara a modifica pretul. 
7. Când nu se îndeplineşte numărul minim de turişti, pentru a se evita anularea pachetelor, agenţia poate modifica transportul aerian cu escale sau comasarea curselor, avand obligatia de a anunta turistii in cel mai scurt timp posibil. 


IV.  Drepturile si obligatiile turistului 
1. Pentru rezervarile cu Early Booking, Last Minute sau Oferta Speciala  nu se accepta nicio modificare: data de plecare, nume, numar persoane, hotel, tip camera, etc. 
2. În cazul în care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane (cu exceptia rezervarilor de tip Early booking, Last Minute sau Oferta Speciala)  care îndeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta în scris Agentia cu 14 zile lucratoare inaintea datei de plecare . În acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si încheie un alt contract cu noul turist, contra cost,  pentru schimbarea datelor noilor persoane.Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari. 
 Pentru calatoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferului.  
3. pachetul este vândut de catre Agentie la un pret diferit (ofertă specială, last minute) nu se va aplica noul preţ, deoarece contractul cu turistul a fost semnat anterior datei de începere a ofertei. 
4. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament, Turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18:00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12:00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 14:00 a zilei de intrare şi se termină cel 
târziu la ora 12:00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet. Pentru cazări externe, cazarea se face de obicei începând cu ora 14:00 şi se încheie la ora 12:00. Pot exista excepţii de regulă în funcţie de specificul fiecărui hotel. Agentia are obligatia de a informa Turistul in legatura cu orele de check-in si check-out, inainte de inceperea sejurului. 
5. În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite. Plăţile ordonate de turist în contul Agentiei pot fi facute în: 
- EUR (conform Regulament nr. 4 al BNR) 
- LEI la cursul de schimb afişat de BNR din ziua platii, la care se adauga un comision de risc valutar de +2%, 
 Comisioanele şi spezele bancare vor fi suportate de TURIST. 
6.1 Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru: 
a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor (cu exceptia rezervarilor de tip Early booking, Oferta Speciala sau Last Minute); sau b) acceptarea noilor condiţii ale contractului. 6.2. În cazul în care Turistul reziliază contractul sau Agentia anulează călătoria Turistică înaintea datei de plecare, Turistul are dreptul:  
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii Turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie; 
b) să accepte un pachet de servicii Turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ; c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în baza prezentului contract. 
6.3. În  toate  cazurile  menţionate  la  articolul  6.2.  de  mai  sus, Turistul  are  dreptul  să  solicite  Agenţiei  şi  o  despăgubire  pentru  neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care: 
a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agentia a informat în scris Turistul cu cel puţin 7 zile calendaristice premergătoare datei plecării; 
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene); 
c) anularea s-a făcut din vina Turistului. 
7. Turistul  are  dreptul  să  rezilieze  în  orice  moment,  în  tot  sau  în  parte,  contractul,  iar  în  cazul  în  care decizia  de  incetare îi  este  imputabilă, facandu-se fara sa existe culpa Agentiei in indeplinirea obligatiilor contractuale, Turistul este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Cuantumul despagubirilor este agreat de parti si este prevazut la Cap. V de mai jos.   Dacă Turistul  solicită  schimbarea  hotelului,  structurii  camerelor  (tipul  de  camera)  sau  a  oricărora  dintre  servicii,  aceasta  echivalează cu  o denuntare unilaterala a contractului si va fi urmata de aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv şi de încheierea unui nou contract. 
8. Turistul se obliga sa accepte oferta Agentiei asa cum a fost prezentata, aceasta urmand sa faca parte integranta din contract. 
9. Turistul  este  obligat  să  achite  la  recepţia  unităţii  hoteliere  taxa  de  staţiune,  taxa  de  salubrizare,  precum  şi  alte  taxe  locale,  fără  a  putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie. 
10. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor Turistice. 
11. Turistul are dreptul sa solicite despagubiri de la Agentia de turism vanzatoare, in cazul nostru Agentia, ca urmare a neexecutarii obligatiilor contractuale  a  acesteia  din  urma, din  vina  agentiei  de  turism  organizatoare.  In  acest  caz, Agentia poate  chema  in  garantie Agentia de  turism organizatoare, cu conditia ca, in contractul dintre Agentia de turism vanzatoare si Agentia de turism organizatoare sa fie prevazuta o clauza in acest sens. 
12. Pentru  daunele  materiale  cauzate  de  nerespectarea  de  către  Agentie  a  serviciilor  cuprinse  în  contract,  responsabilitatea  acesteia  privind despăgubirea Turistului nu poate depăşi de două ori preţul pachetului de servicii Turistice înscris în contract. 
13. Turistul  declară  că  Agenţia  de  turism  l-a  informat  complet  cu  privire  la  condiţiile  de  comercializare  a  pachetelor  de  servicii  turistice  în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999, republicată. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii  turistice,  inclusiv  în  cazul  celor  achiziţionate  la  distanţă  prin  mijloace  electronice,  turistul  îşi  exprimă  acordul  şi  luarea  la  cunoştinţă  cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta agenţiei de turism. 
  

V.    Renuntari, penalizari, despagubiri  
1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări:   
a) Pentru pachetele cu early booking, last minute sau oferta speciala 100% (avans + lichidare)  
b) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 60 - 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;   
c) 100% din preţul pachetului de servicii,dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 30 zile calendaristice înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program. Aceste penalizări se aplică în toate cazurile, cu exceptia celor în care serviciul turistic are propriile reguli de achitare, anulare, penalizare. 
In situatia in care anumite produse Turistice au alte conditii de renuntari/penalizari/despagubiri, decat cele din prezentul capitol si care sunt precizate in oferta acceptata de catre Turist, acestea vor fi definite printr-un act aditional la prezentul contract. 
2.În cazul modificărilor aduse rezervărilor deja confirmate, penalizările/suplimentele aplicate vor fi cele percepute de furnizorii serviciilor turistice. 
3.În cazul în care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia. 
4.În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli. 
5. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă (inclusiv pentru minori) sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro 
6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu numar de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare. 
7. In cazul in care turistul nu achita integral serviciile turistice, conform prevederilor Cap.III pct. 2, contractul se considera reziliat, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile si de a retine sumele achitate pana la acea data, cu titlu de penalitati. 
8. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract, dupa o evaluare proprie. 
9. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai în baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale. 
 
   
VI. Clauze speciale 
Prin achitarea facturii aferente serviciilor contractate prin prezentul contract, Turistul confirma ca a luat la cunostinta conditiile, drepturile si obligatiile din prezentul contract, cat si conditiile generale de calatorie afisate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe roman(MAE) la adresa https://www.mae.ro/node/1533  si specifice fiecarei tari in parte la pagina web https://www.mae.ro/travel-alerts . 
Recomandam deasemnea instalarea aplicatiilor specifice dezvoltate de MAE pentru informarea la destinatie, cu care turistii pot vedea toate alertele de calatorie si oricare alta informatie necesara desfasurarii in siguranta a calatoriei si care se gasesc la https://www.mae.ro/app_cs  
 

VII. Reclamatii  
1. În cazul în care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a întocmi o sesizare în scris, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agentiei, cât si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului). Orice reclamatie sau despagubire referitoare la excursiile optionale se rezolva la fata locului intre turist si agentia organizatoare a excursiei.  
2. Atât Agentia, cât si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. În cazul în care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie în scris, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la încheierea calatoriei, Agentia urmând ca, în termen de 15 zile calendaristice, sa comunice turistului masurile intreprinse si daca este cazul despagubirile care i se cuvin conform contractului. 
3. Nu se va lua in considerare reclamatia depusa la finalul sejurului, daca turistul nu a respectat prevederile punctului 1. 
 
 
VIII. ASIGURARI  
Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei la COMPANIA DE REASIGURARI CITY INSURANCE din localitatea Ploiesti, str. Republicii, nr. 143, bloc 31, B1, parter, telefon 0244.524.401, polita Seria BN Nr. 000000582, valabilitate 09.09.2017-08.09.2018. 
Condiţiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt: in cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare, iar despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în prezentul contract, precum şi sumele necesare repatrierii.      
Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unei polite de asigurare (storno, medicala), care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boala sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje. 
 

IX. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele: 
a) contractul, voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de avion, dupa caz, programul turistic, în cazul actiunilor turistice, ofertele agentiei, site-ul www.jstravel.ro 
b) programul Turistic, în cazul acţiunilor Turistice sau oferta acceptata de catre Turist. X.   Comunicari 
Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, daca nu este stipulata altfel, trebuie sa fie transmisa in scris, iar o astfel de notificare va fi transmisa prin posta, curier, e-mail (confirmat in scris in toate cazurile) si orice astfel de notificare va deveni efectiva in momentul transmiterii sale, corespunzator urmatoarelor detalii de contact: 
Pentru TOUROPERATOR: JUST SMILE TRAVEL SRL, Bucuresti, Str. Justitiei, nr. 5153, etaj 1, camera 1, apartament 3, sector 4, cod postal 040116. Telefon Mobil: 
0737.218.318, e-mail: office@jstravel.ro  

 
XI.  Dispozitii finale 
1. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare. 
3. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare, cu  modificările  ulterioare,  precum  si Ordinul  nr.  1387/2015  pentru  aprobarea  contractului  de  comercializare  a pachetelor de servicii turistice.  
 

 
Agentia                                                                           Reprezentant 
Denumirea  JUST SMILE and TRAVEL                      Numele      
Reprezentantul  Andrei Domokos                                     Prenumele                                      
                                                 Prin prezentul accept sa fiu inclus in baza de date a Agentiei si sa primesc oferte de turism.